Elementen-vierhoek; een hele nieuwe kijk op jezelfDeze opdracht leidt tot het tekenen van je persoonlijke elementen-vierhoek. Ieder aspect - Aarde, Vuur, Water en Lucht - vertegenwoordigt een aantal kwaliteiten en gedragingen. Na het maken van deze oefening kan je direct bekijken of je wel 'lekker in je element' bent.

AARDE staat voor veiligheid

Aarde geeft houvast. Staat met beide benen op de grond, dat geeft zekerheid. Is vooral gericht op concrete en stoffelijke zaken. Heeft een praktische en doelmatige aanpak. Leeft in de realiteit van het hier en nu. Heeft behoefte aan regels en structuur, duidelijkheid over verantwoordelijkheden. Neigt tot willen beheersen en controleren. Kan star en rigide worden.


VUUR staat voor plezier

Vuur symboliseert warmte. licht en energie. Blaken van energie, opgewekt zijn, vol zelfvertrouwen, oprecht en direct in hun uitingen. Blinken uit in wilskracht en scheppingskracht. Vuur geeft spanning en beweging. Brengen leven in de brouwerij. Roepen nieuw elan op en hebben vertrouwen in de toekomst. Gebrek aan zelfbeheersing, kwetsen gevoelens van anderen en kunnen onbedoeld schade aanrichten. Ongeduldig, roekeloos, naïef, rusteloos, bazig, onvoorspelbaar, overrompelend.


LUCHT staat voor nieuwsgierigheid

Lucht omvat zuurstof, ruimte, vrijheid. Lucht is de drager van klank, waardoor wij met elkaar communiceren. Leven voor het denken. Kunnen zich losmaken van de onmiddellijke beleving van alledag. Hebben het vermogen om zaken objectief, verstandelijk en met logisch inzicht te benaderen. Kritisch analyseren, verbanden leggen, overzicht hebben en logisch redeneren. Gaan theoretisch, systematisch en vergelijkend te werk. Houdt overzicht door gebeurtenissen te plaatsen en de grote lijn in het oog te houden. Rationeel en strategische werker. Kan vervallen in oeverloos geklets, details over het hoofd zien en kunnen afstandelijk overkomen.


WATER staat voor acceptatie

Water betreft leven, verfrissing, stroming. Hechten veel waarden aan immateriële factoren. Leven op gevoelsniveau en zijn gevoelig voor nuances. Nemen dingen waar die anderen niet zien of ervaren. Zijn sfeergevoelig, beschikken over diplomatie en tact. Past zich makkelijk aan, is meelevend, flexibel en zorgzaam. Gericht op contact met mensen, heeft aandacht voor hun behoeften en is doorgaans teamgericht. Zijn beïnvloedbaar, angstig en neigen naar teveel aanpassing ten koste van zichzelf. Heeft moeite om zichzelf te laten zien en om voor zichzelf op te komen. Kan met alle winden meewaaien, verward raken en zich terug trekken.


In welk van de elementen herken jij je?

Je zal jezelf nooit eenduidig in slechts 1 type kunnen herkennen en het is ook niet zo dat een bepaald element in je leven volstrekt zal ontbreken. Ook is het niet zo dat je in alle elementen zult excellereren. Een of twee, soms drie elementen zullen sterker domineren en een of twee elementen blijken wellicht zwakker in jou aanwezig.

Dan is het nu tijd geworden om je persoonlijk elementen vierhoek te gaan maken. Op een schaal van 1 tot 10 (waarbij 1 voor de waarde 'niets' staat en 10 voor de waarde 'helemaal') kun je aangeven hoeveel eenheden per element je bij jezelf ervaart:

- Hoeveel eenheden VUUR ervaar je bij jezelf? - Hoeveel eenheden LUCHT? - Hoeveel eenheden WATER? - Hoeveel eenheden AARDE

Teken de eenheden in een grafiek met een x- en y-as. Door die punten met elkaar te verbinden ontstaat er een onregelmatig vierhoek. Zo kun je in een oogopslag zien welke vaardigheden je kunt ontwikkelen omdat je ze bijvoorbeeld nodig hebt voor je werk of wilt inzetten voor je privé-leven.

Lees de betreffende ontwikkelpunten door en arceer degene waarvan jij zegt: “Ja, daar ga ik een doel van maken. Dit punt is nog niet voldoende ontwikkeld.”


Ontwikkelpunten in AARDE (veiligheid)

Omzetten drijfveren in concrete plannen

Haalbaar maken van idealen

Creatief omgaan met de realiteit, de omgevingsfactoren

Dragen van verantwoordelijkheid

Handelen van regeloriëntatie naar procesoriëntatie

Creëren van persoonlijke ruimte en vrijheid voor zelfexpressie

Onthechten

Omgaan met concrete beperkingen

Geduld leren opbrengen

Afleren oude overlevingsscenario’s

Pro-actief handelen

Luisteren naar je lichaam

Schenken vanuit jouw overvloed

Omzetten angstreductie in angstaanvaarding

Leren angsten te ontmaskeren

Strategisch handelen

Leren risico’s te nemen en te beperken

Gebruik maken en inzetten van persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten

Doorzettingsvermogen aan de dag te leggen

Juiste maat houden

Doelen stellen, doelgericht zijn in plaats van versnippering

Verbittering omzetten in positieve acties

Leren te verzoenen met de eigen onvolmaaktheden

Niet teveel op je schouders nemen
Ontwikkelpunten in VUUR (plezier)

Zelfrespect opbrengen

Eigen identiteitsvorming volgen

Authentiek zijn ondanks bestaande beeldvorming over jou

Je eigen leven aansturen, daadkrachtig zijn

To the Point zijn, uit de verf komen

Keuzes maken die echt bij je passen en hiervoor staan

Geloof in jezelf

Vertrouwen hebben in het leven

Gevoel krijgen voor je eigen levensbestemming

Eigen behoeften serieus nemen

Integratiekracht gebruiken

Omgaan met eigen schoonheid

Opruiming houden van schuldgevoelens

Trouw zijn aan jezelf

Omgaan met en verwerken van woede, verdriet door dit te delen

Passie toe te laten en weer los te laten

Lessen leren uit signalen van je lichaam

Het leven zichzelf laten ontrollen

Je gevoelens serieus nemen

Je eigen inspiratiebronnen ontdekken en gebruiken

Je eigen energie kanaliseren

Rust in je leven integreren

Ontwikkel het beheersen van faciliteren

Omgaan met je eigen vitaliteitmeter

Wilsgericht handelen door het tonen van initiatief

Gaan staan voor je eigen ‘basic drives’, missie, doelen, idealen, initiatiefkracht

Het zelfgenezingsproces op gang brengen en behouden

Creativiteit toe te staan en te realiseren
Onwikkelpunten in LUCHT (nieuwsgierigheid)

Visie en beleid ontwikkelen en bezinning integreren in je leven

Beoordelingscriteria en betekenistoekenningen herijken

Verouderde gedragsscenario’s en overtuigingen herzien

Levenservaring omzetten in levenswijsheid en levenskunst

Rode draden in je leven ontdekken

De zin van het lijden ontdekken, genuanceerd zijn ten aanzien van je eigen geschiedenis

Crises als kansen aangrijpen

Orde scheppen in de chaos (verhelderend analyseren)

Afscheid nemen om los te laten

Creëren van verzoening

Misverstanden en misvattingen te ontmaskeren

Zelfreflectie toepassen, persoonlijke moraliteit ontwikkelen

Analytisch en synthetisch integrerend denken

Verbeeldingsvermogen ontwikkelen

Fantasie toepassen als wensontplooiing

Nieuwe perspectieven in je leven ontwerpen (vormkracht, scheppingskracht)

Eigen levensbeleid maken, bewaken en herzien

Identificeren met juiste mensen, doelen, beelden, leefstijlen, waarden en normen

Levenshouding aanmeten van ‘leren door het leven’

Bijstellen zelfbeeld en vergroten zelfkennis

Verwerven van innerlijke vrijheid, humor te zien zonder bagatelliseren

Zelfspot ontwikkelen zonder jezelf tekort te doen

Omgaan met genot en verslaving
Ontwikkelpunten in WATER (acceptatie)

Opheffen eenzaamheid door te delen

Leren luisteren en respecteren

Verbindingen aangaan en diplomatisch te handelen

Omgaan met eigen gevoelens

Omgaan met (ont-)hechting en (on-)trouw

Leren omgaan met je eigen en andermans kwetsbaarheid

Leren dat liefde openheid is

Omgaan met onzelfzuchtigheid

Leren inzien van leerprogramma in omgang met levenspartner en kinderen

Samenwerken en onderhandelen

Leren in overvloed te gaan staan

Vertrouwen op intuïtie en daarmee verantwoord omgaan

Creatief omgaan met anderen

Omzetten egocentrisch gedrag naar ruimte voor anderen (empathie)

Omgaan met vormen van intimiteit

Leren schenken en ontvangen

Leren vergeven

Met de juiste dosering aanpassen

Integer en betrouwbaar zijn

Negatieve in positieve betrokkenheid omzetten

Strengheid of wreedheid om zetten in mildheid t.o.v. anderen

Cynisme omzetten in genuanceerdheid

Steun of troost vinden en toe laten

Omgaan met communicatie

Slachtofferschap om zetten in positiviteit

Juiste evenwicht vinden

Je eigen juiste presentatie vinden

Strengheid of wreedheid t.o.v. jezelf omzetten in mildheid

Leren juiste grenzen te stellen op de juiste momenten

Klik hier om door te gaan naar de volgende opdracht

terug van Elementen-vierhoek naar inhoudsopgave