Geld en juridische positie

hoe belangrijk is dit?Geld en juridische positie inzichtelijk hebben is zeer belangrijk bij het maken van financiele keuzes. In de relatie die je aangaat met eventuele financiele dienstverleners willen zij graag weten met wie ze eventueel zaken gaan doen. Daarvoor maken zij van jou een clientenprofiel.

Een aantal juridische begrippen zijn hierbij van belang en voor jou als consument goed om te weten.

RechtsbronnenDe belangrijkste rechtsbron in (1)de wet. Waar de wet niet eenduidig uitgelegd kan worden of daar waar geen regels zijn vastgelegd, doen rechters uitspraken over hoe de weg geinterpreteerd dient te worden. Deze uitspraak noemen wij (2)jurisprudentie en gelden dus als rechtsbron. (3)Internationale verdragen waarin gedragsregels voor staten zijn opgenomen worden ook als rechtsbron beschouwd. In de handel zijn verschillende (4) rechtsgewoonten te vinden.

Publiek- en privaatrechtBij publieksrecht worden de rechtsverhoudingen tussen overheidsinstanties onderling en tussen overheid en burgers geregeld.Bij privaatrecht gaat het om de juridische relaties tussen personen onderling.

Regelend en dwingend rechtBij dwingend recht mag er niet anders dan volgens de wet gehandeld worden.Bij regelend recht geeft het recht een indicatie van hoe er gehandeld zou kunnen worden, maar is het toegestaan om hiervan af te wijken. Wordt ook wel aanvullend recht genoemd.

Regels waaraan een Financiele overeenkomst volgens het Burgelijk Wetboek moet voldoen zijn:1) er moet sprake zijn van mondelinge of schriftelijke vrijwillige wilsovereenstemming tussen partijen 2) de persoon die de overeenkomst aangaat moet handelingsbekwaam zijn. Handelingsbekwaam is als de persoon 18 jaar of ouder is, dan wel gehuwd is of gehuwd is geweest.3) Er moet duidelijk afgesproken zijn wat het doel van de overeenkomst is. De wederzijdse verplichtingen moeten duidelijk en helder bepaald zijn. 4) de overeenkomst moet een geoorloofde afspraak betreffen. D.w.z. dat de overeenkomst alleen geldig is als er afspraken zijn gemaakt die NIET in strijd zijn met de wet of openbare orde.


terug van geld en juridische positie naar geld stress home